Vier samen met ons het 50 jarig bestaan van Drunens Ruiterhuis!

Zomersluiting De Niro Italië! Bestel vóór 30 juni nog jouw rijlaarzen zodat ze voor de zomersluiting nog verstuurd worden! 

Live stream Bridle Flex Fit 28 mei 19 uur. Kijk mee en ontdek alles over Passier hoofdstellen.

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN Drunens Ruiterhuis B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 18130789.


Artikel 1
– Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met de Ondernemer;
 3. Zakelijke Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de Ondernemer
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument, Zakelijke Afnemer of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drunens Ruiterhuis B.V.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument of Zakelijke Afnemer en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer Drunens Ruiterhuis B.V., hierna te noemen: ‘Drunens Ruiterhuis’, Grotestraat 264, 5151 BS, Drunen; Tel: +31 (0)416-373 782

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 18130789 Btw-identificatienummer: NL 802 003 679 B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden, (hierna: voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen en aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst tot levering van zaken en diensten door Drunens Ruiterhuis. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze door Drunens Ruiterhuis uitdrukkelijk worden goedgekeurd.
 2. De toepasselijkheid van andere (inkoop) voorwaarden van de Consument, Zakelijke Afnemer of elke andere afnemer dan ook, wordt door Drunens Ruiterhuis uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Drunens Ruiterhuis zijn aanvaard.
 3. Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument en/of Zakelijk Afnemer ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Drunens Ruiterhuis zijn in te zien en zijn op verzoek van de Consument en/of Zakelijk Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronisch weg aan de Consument en/of Zakelijk Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument en/of Zakelijk Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waarvan de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument en/of Zakelijk Afnemer langs elektronische weg op een andere wijze zullen worden toegezonden.
 5. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Consument en/of Zakelijk Afnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 6. Indien een bepaling van de overeenkomst of deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Drunens Ruiterhuis en de Consument en/of Zakelijk Afnemer in overleg treden om de nietige bepalingen te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepaling volgt.
 7. Drunens Ruiterhuis kan niet door enige handeling, door een mededeling, dan wel door een toezegging van een daartoe niet bevoegde werknemer of vertegenwoordiger, of stilzwijgend geacht worden te hebben ingestemd met de door de Consument en/of Zakelijk Afnemer gehanteerde voorwaarden of met een niet-schriftelijk overeengekomen wijziging van deze voorwaarden/van de overeenkomst.
 8. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens Drunens Ruiterhuis hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 4 – Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder

voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld, bij gebreke waarvan een aanbod in ieder geval een uiterste geldigheidsduur heeft van 30 dagen.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument en/of Zakelijk Afnemer mogelijk te maken. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen hiervan vormen geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Drunens Ruiterhuis niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument en/of Zakelijk Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief/exclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Drunens Ruiterhuis de prijs garandeert;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de Consument en/of Zakelijk Afnemer te raadplegen is;

- de manier waarop de Consument en/of Zakelijk Afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot

stand op het moment van aanvaarding door de Consument en/of Zakelijk Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Drunens Ruiterhuis onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Drunens Ruiterhuis is bevestigd, kan de Consument en/of Zakelijk Afnemer de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Drunens Ruiterhuis passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument en/of Zakelijk Afnemer elektronisch kan betalen, zal Drunens Ruiterhuis daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Drunens Ruiterhuis kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument en/of Zakelijk Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Drunens Ruiterhuis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Drunens Ruiterhuis zal bij het product of dienst aan de Consument en/of Zakelijk Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 5. het bezoekadres van de vestiging van Drunens Ruiterhuis waar de Consument en/of Zakelijk Afnemer met klachten terecht kan;
 6. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 7. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 8. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Drunens Ruiterhuis deze gegevens al aan de Consument en/of Zakelijk Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 9. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 10. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht (Alleen geldend voor Consumenten)

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten middels een Overeenkomst op afstand, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of door een vooraf door de Consument aangewezen en aan Drunens Ruiterhuis bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Drunens Ruiterhuis retourneren, conform de door Drunens Ruiterhuis verstrekte redelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, tenzij de dienst reeds is uitgevoerd of er reeds aanvang is gemaakt met de uitvoering van de dienst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door Drunens Ruiterhuis bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping (Alleen geldend voor Consumenten)

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor terugzending voor rekening van de Consument
 2. Drunens Ruiterhuis vergoedt het aankoopbedrag van de Consument onverwijld, doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Drunens Ruiterhuis aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Drunens Ruiterhuis gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht (Alleen geldend voor Consumenten)

 1. Drunens Ruiterhuis kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten in de gevallen zoals omschreven lid 2 en 3 van dit artikel.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door Drunens Ruiterhuis tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, zoals voedingssupplementen;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. die vanwege hygiënische redenen verzegeld zijn verpakt en waarvan de verzegeling is verbroken;
 8. voor losse tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 11. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen

van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan Drunens Ruiterhuis producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Drunens Ruiterhuis geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, behoudens in geval van een overeenkomst met een Zakelijke Afnemer. In dat geval kunnen de prijzen eenzijdig gewijzigd worden door het Drunens Ruiterhuis, indien de inkoopprijzen in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst en de uitvoering daarvan met meer dan 10% zijn gestegen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Drunens Ruiterhuis dit bedongen heeft en:
 4. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. b. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met

ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief

Btw voor Consumenten en exclusief btw voor Zakelijke Afnemers.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Drunens Ruiterhuis staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, mits de voorgeschreven instructie- en/of montagevoorschriften zijn nagekomen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering, Eigendomsvoorbehoud en reclame

 1. Voor aankopen van de Consument en/of Zakelijke Afnemer van € 100,- of meer, zal Drunens Ruiterhuis geen verzendkosten in rekening brengen, tenzij anders is overeengekomen. Mocht het aankoopbedrag lager zijn dan € 100,-, dan zullen er verzendkosten in rekening worden gebracht, conform het betreffende tarief welke het postbedrijf aan Drunens Ruiterhuis doorberekend.
 2. Drunens Ruiterhuis zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en is nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Consument en/of Zakelijke Afnemer geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, jegens wie dan ook.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument en/of Zakelijke Afnemer aan het Drunens Ruiterhuis kenbaar heeft gemaakt.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Drunens Ruiterhuis zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Drunens Ruiterhuis tot het moment van bezorging aan de Consument. Bij leveringen aan de Zakelijke Afnemer geldt dat het risico overgaat op het moment dat de producten de vestiging van Drunens Ruiterhuis verlaten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De door Drunens Ruiterhuis geleverde zaken blijven eigendom van Drunens Ruiterhuis totdat de Consument en/of Zakelijke Afnemer alle navolgende verplichtingen uit enige met Drunens Ruiterhuis afgesloten overeenkomst is nagekomen:

- De tegenprestatie voor de geleverde of te leveren zaken zelf;

- De eventuele vordering wegens niet nakoming door de Consument en/of Zakelijke Afnemer met Drunens Ruiterhuis gesloten (eerdere) overeenkomst(en).

 1. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Drunens Ruiterhuis onherroepelijk door de Consument en/of Zakelijke Afnemer gemachtigd om, indien deze zijn jegens Drunens Ruiterhuis aangegane betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door hem geleverde zaken op eerste vordering tot zich te nemen, waarbij de Consument en/of Zakelijke Afnemer Drunens Ruiterhuis op voorhand machtigt om diens gebouwen en terreinen te betreden, althans welke hij ter exploitering van zijn onderneming huurt. Alle kosten van het terugnemen der zaken zijn voor rekening van de Consument en/of Zakelijke Afnemer.
 2. Drunens Ruiterhuis zal de Consument en/of Zakelijke Afnemer de overeengekomen diensten dan wel zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de (eventueel later gewijzigde) opdrachtbevestiging omschreven c.q. zoals door Drunens Ruiterhuis geac-cepteerd, zij het dat geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, maten en gewichten, toelaatbaar zijn, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de gebruikswaarde.
 3. Drunens Ruiterhuis heeft het recht wijziging in de modellen van haar zaken aan te brengen, alsmede om in voorkomende gevallen het model te leveren dat in de plaats is gekomen van een niet meer te leveren model.
 4. De Consument en/of Zakelijke Afnemer dient de zaken bij aflevering direct te (laten) onderzoeken. De Consument en/of Zakelijke Afnemer controleert daarbij: a. of de verpakking, emballage en uitwendige staat van zaken in orde is, b. of de juiste zaken zijn geleverd, c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken.
 5. Reclames omtrent verpakking, emballage en uitwendige staat van zaken moeten direct op de het ontvangstbewijs aangetekend worden. Reclames omtrent zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Drunens Ruiterhuis kenbaar gemaakt te worden. Niet-zichtbare gebreken dient de Consument en/of Zakelijke Afnemer binnen 14 dagen na ontdekking.
 6. Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van Drunens Ruiterhuis binnen de hiervoor aangeduide termijnen of straffe van verval van rechten van de Consument en/of Zakelijke Afnemer. Ook indien de Consument en/of Zakelijke Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen en/of diensten bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming franco aan Drunens Ruiterhuis worden geretourneerd. Alle kosten in verband met retournering, zoals transportkosten, opslagkosten e.d. zijn voor rekening van de Consument en/of Zakelijke Afnemer.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Drunens Ruiterhuis enerzijds en de Consument en/of Zakelijke Afnemer anderzijds, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Drunens Ruiterhuis of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
 2. De Consument en/of Zakelijke Afnemer verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Consument en/of Zakelijke Afnemer zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in deze voorwaarden.
 3. De Consument en/of Zakelijke Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drunens Ruiterhuis de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.
 4. De Consument en/of Zakelijke Afnemer zal aanduidingen van Drunens Ruiterhuis of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 13- Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Consument en/of Zakelijke Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat dat het product wordt verzonden.
 2. In het geval dat er niet vooraf betaald wordt, geldt het navolgende:
 3. Na vervaldatum is de Consument en/of Zakelijke Afnemer rechtens in verzuim.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Consument en/of Zakelijke Afnemer worden de betalingsverplichtingen van de Consument en/of Zakelijke Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder opschorting en/of verrekening. Indien in twee of meer termijnen na levering betaald zal worden, is Drunens Ruiterhuis gerechtigd te bedingen dat de Consument en/of Zakelijke Afnemer een bankgarantie afgeeft.

 

 1. Door de Consument en/of Zakelijke Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Consument en/of Zakelijke Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 – Overmacht en Aansprakelijkheid

 1. Niet, niet tijdig en / of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft de Consument en/of de Zakelijke Afnemer geen recht op schadevergoeding en / of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van Drunens Ruiterhuis.
 2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Drunens Ruiterhuis, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden ter keuze van Drunens Ruiterhuis zonder dat Drunens Ruiterhuis tot enig schadevergoeding of anderszins gehouden is.
 3. Onder overmacht aan de zijde van Drunens Ruiterhuis is onder meer sprake indien Drunens Ruiterhuis na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, invoer en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van Drunens Ruiterhuis als bij derden van wie de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet worden betrokken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of risicobeheer van Drunens Ruiterhuis ontstaan.
 4. Drunens Ruiterhuis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor claims van klanten en/of derden. Aansprakelijkheid van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. De totale aansprakelijkheid van Drunens Ruiterhuis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Consument en/of de Zakelijke Afnemer is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag waarvoor Drunens Ruiterhuis verzekerd is, althans beperkt tot een bedrag van € 5.000,-.
 6. De aansprakelijkheid van Drunens Ruiterhuis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Consument en/of de Zakelijke Afnemer Drunens Ruiterhuis onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Drunens Ruiterhuis ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Drunens Ruiterhuis in staat is adequaat te reageren.

Artikel 15: Ontbinding

 1. Drunens Ruiterhuis is gerechtigd, onverminderd de rechten die zij heeft op vergoeding van kosten, schade en of interesten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer:
 2. aan de Consument en/of de Zakelijke Afnemer surseance van betaling is verleend;
 3. ten aanzien van de Consument en/of de Zakelijke Afnemer faillissement wordt aangevraagd;
 4. de Consument en/of de Zakelijke Afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 5. beslag op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Consument en/of de Zakelijke Afnemer wordt gelegd;
 6. de Consument en/of de Zakelijke Afnemer enige verplichting uit deze overeenkomst of uit de wet niet nakomt;
 7. de Consument en/of de Zakelijke Afnemer nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 16: Opschortingsrecht

 1. Indien en zolang de Consument en/of de Zakelijke Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor haar uit de met Drunens Ruiterhuis gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Drunens Ruiterhuis het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 17: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in artikel 13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Consument en/of de Zakelijke Afnemer in verzuim en is Drunens Ruiterhuis gerechtigd over het opeisbare bedrag, de wettelijke rente te berekenen van het alsdan geldende wettelijke rentepercentage per maand, waarbij heeft te gelden dat een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt beschouwd. Voor een Zakelijke Afnemer geldt een contractuele rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Consument en/of Zakelijke Afnemer, conform de rechtens vastgestelde staffel(s).

Artikel 18: Op maat gemaakte producten

 1. Voor zover de Consument en/of de Zakelijke Afnemer een product bestelt die op maat dient te worden gemaakt door Drunens Ruiterhuis, dan geldt het navolgede. Onder ‘op maat gemaakt’ dient te worden verstaan: een door Drunens Ruiterhuis aan te brengen voorziening of wijziging van de standaard fabrieksproducten, zoals doch niet uitsluitend een specifieke kleurencombinatie en specifieke aangebrachte extra voorzieningen.
 2. Bij op maat gemaakte producten, is Drunens Ruiterhuis gerechtigd om een aanbetaling van de Consument en/of Zakelijke Afnemer in rekening te brengen, tot maximaal 50% van het aankoopbedrag bij een koop door een Consument.
 3. Drunens Ruiterhuis zal bij de gereedkoming van het op maat gemaakte product de Consument en/of Zakelijke Afnemer een bericht zenden dat het product gereed is voor het ophalen. Indien de Consument en/of Zakelijke Afnemer vervolgens het product niet ophaalt of anderszins Drunens Ruiterhuis bericht dat de producten verzonden kunnen worden, dan zal na verloop van een periode van 2 maanden na het moment van de melding dat het product gereed is en het product niet binnen 2 maanden is opgehaald, de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn door de Consument en/of Zakelijke afnemer. Drunens Ruiterhuis is in een dergelijk geval gerechtigd om de door haar geleden schade te verrekenen met de aanbetaling en is tevens gerechtigd om het product aan een derde te verkopen.

Artikel 19: Persoonsgegevens

 1. Drunens Ruiterhuis leeft de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), na. Indien de Consument en/of Zakelijke Afnemer zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, dan kan de Consument en/of Zakelijke Afnemer hierover met Drunens Ruiterhuis contact opnemen. Drunens Ruiterhuis zal de Consument de gewenste informatie geven en, indien door de Consument en/of Zakelijke Afnemer gewenst, de gegevens over de Consument en/of Zakelijke Afnemer aanpassen. Voor de wijze waarop Drunens Ruiterhuis omgaat met Persoonsgegevens, verwijst Drunens Ruiterhuis naar haar website: https://www.drunensruiterhuis.nl. De door Consument en/of Zakelijke Afnemer verstrekte gegevens worden door Drunens Ruiterhuis gebruikt voor het verwerken van de overeenkomst. De gegevens worden opgenomen in een bestand, welke Drunens Ruiterhuis niet zonder toestemming van de Consument en/of Zakelijke Afnemer voor verkoopdoeleinden aan derden beschikbaar zal stellen.

Artikel 20 – Doorverkoop Zakelijke Afnemers (Alleen voor Zakelijke Afnemers)

 1. Drunens Ruiterhuis hanteert voor een eventuele doorverkoop van producten advies verkoopprijzen. Het is de Zakelijke Afnemer verboden om de door Drunens Ruiterhuis te verkopen producten direct of indirect door te verkopen met een verkoopprijs die meer dan 10% afwijkt van de advies verkoopprijs. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de Zakelijke Afnemer ten gunste van Drunens Ruiterhuis een direct opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding en € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 21 – Geschillen

 1. Op alle offertes, transacties en de door Drunens Ruiterhuis met de Consument en/of Zakelijke Afnemer gesloten overeenkomsten, is voor zover in deze voorwaarden niet iets anders is bepaald uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Wanneer door Drunens Ruiterhuis gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Consument en/of Zakelijke Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Drunens Ruiterhuis deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Alle geschillen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en / of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in het algemeen worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, maar Drunens Ruiterhuis behoudt het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan de desbetreffende rechter waar de Consument en/of Zakelijke Afnemer zijn woonplaats heeft.
 4. Tevens is het voor de Consument mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de Consument en/of Zakelijke Afnemer niet op, tenzij Drunens Ruiterhuis schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Drunens Ruiterhuis, zal Drunens Ruiterhuis naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY of Drunens Ruiterhuis B.V. These general terms and conditions are filed with the Chamber of Commerce for ’s-Hertogenbosch under number 18130789.

 

 Article 1 – Definitions

In these general terms & conditions, the terms listed below have the following meaning:

 1. Cooling-off period: the period within which the consumer can exercise his right of withdrawal.
 2. Consumer: the natural person who is not acting in the exercise of a profession or business and a (distance) contract with the merchant.
 3. Business customer; the natural or legal person acting in the course of a profession or business and entering into an agreement with the merchant
 4. Continuing performance contract: a distance contract relating to a series of products and/or services, the delivery and/or purchase obligation of which is spread over a period of time.
 5. Durable data carrier: any means that enables the consumer, business customer or merchant to store information that is addressed to them personally in a way that allows future consultation and unaltered reproduction of the stored information.
 6. Right of withdrawal: the possibility for the consumer to withdraw from the distance contract within the cooling-off period.
 7. Merchant: the private limited company Drunens Ruiterhuis B.V.
 8. Distance contract: an agreement under which, within the framework of a system organised by the merchant for the distance selling of products and/or services, up to and including the conclusion of the agreement, use is exclusively made of one or more means of distance communication.
 9. Technology for remote communication: means that can be used for concluding an agreement, without the consumer or business customer and the merchant being in the same room at the same time.

Article 2 - Identity of the merchant

Drunens Ruiterhuis B.V., hereinafter called: ‘Drunens Ruiterhuis’, Grotestraat 264, 5151 BS, Drunen; Tel: +31 (0)416 373 782

Email: [email protected]

Chamber of Commerce number: 18130789

VAT number: NL 802 003 679 B01

Article 3 - Applicability

 1. These general terms and conditions apply to all quotations, requests and offers, as well as to every agreement for the supply of goods and services by Drunens Ruiterhuis. Stipulations deviating from these general terms and conditions are only valid if expressly approved by Drunens Ruiterhuis.
 2. Drunens Ruiterhuis explicitly rejects the applicability of any other (purchase) terms and conditions of the consumer, the business customer or any other buyer, unless these terms and conditions or one or more provisions thereof have been explicitly accepted in writing by Drunens Ruiterhuis.
 3. If a distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer and/or business customer. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated that the general terms and conditions can be viewed at the Drunens Ruiterhuis and they will, at the request of the consumer and/or business customer, be provided as soon as possible free of charge.
 4. If the distance contract is concluded electronically, then, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer and/or business customer electronically in such a way that the consumer can easily store them on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, prior to the conclusion of the distance contract it will be indicated where the general terms and conditions can be accessed electronically and that they will be sent electronically at the request of the consumer and/or business customer in another way.
 5. Accepting an offer or placing an order implies that the consumer and/or business customer accepts the applicability of these general terms and conditions.
 6. If any provision of the agreement or these terms and conditions is null and void or is annulled, the other provisions will remain in full force and Drunens Ruiterhuis and the consumer and/or business customer will consult on replacing the null and void provisions with a provision that as far as possible follows the purpose and purport of the original provision.
 7. Drunens Ruiterhuis cannot by any act, announcement or commitment by an unauthorised employee or representative be deemed to have agreed to the terms and conditions used by the consumer and/or business customer or to a non-consensual amendment of these terms and conditions/the agreement, or tacitly deemed to have agreed to the terms and conditions used by the consumer and/or business customer or to a non-consensual amendment of these terms and conditions/the agreement.
 8. If more than one natural and/or legal person acts or behaves as a client, all are jointly and severally liable towards Drunens Ruiterhuis.

Article 4 - The offer

 1. If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be expressly stated in the offer, failing which an offer will in any case have a period of validity not exceeding 30 days.
 2. The offer contains a complete and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment of the offer by the consumer and/or business customer. All data, models and images relating to colours, materials, sizes and finishes are indicative only. Deviations from these do not constitute grounds for rejection, discount, termination of the agreement or compensation if these deviations are of minor importance. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind Drunens Ruiterhuis.
 3. Each offer contains such information that it is clear to the consumer and/or business customer what rights and obligations are attached to acceptance of the offer. This concerns in particular:

- the price including/excluding taxes;

- any delivery costs;

- the manner in which the agreement will be concluded and which actions are necessary for this;

- whether or not the right of withdrawal applies;

- the method of payment, delivery and execution of the agreement;

- the period for acceptance of the offer, or the period within which Drunens Ruiterhuis guarantees the price;

- whether the agreement is archived after conclusion, and if so how it can be consulted by the consumer and/or business customer;

- the way in which the consumer and/or business customer, before concluding the agreement, can check and if desired restore the data provided by him within the framework of the agreement;

- any other languages in which, in addition to Dutch, the agreement can be concluded;

- the minimum duration of the distance contract in case of a continuing performance contract.

Article 5 - The agreement

 1. Subject to the provisions of paragraph 4, the agreement is concluded at the time of acceptance by the consumer and/or business customer of the offer and compliance with the conditions attached thereto.
 2. If the consumer has accepted the offer electronically, Drunens Ruiterhuis will immediately by electronic means confirm receipt of acceptance of the offer. The consumer and/or business customer can terminate the agreement as long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by Drunens Ruiterhuis.
 3. If the agreement is concluded electronically, Drunens Ruiterhuis will take appropriate technical and organisational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a secure web environment. If the consumer and/or business customer can pay electronically, Drunens Ruiterhuis will observe appropriate security measures.
 4. Drunens Ruiterhuis can - within legal frameworks - ascertain whether the consumer and/or business customer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If on the basis of this investigation, Drunens Ruiterhuis has good reasons not to enter into the agreement, it is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the performance thereof.
 5. Drunens Ruiterhuis will send the consumer and/or business customer the following information with the product or service, in writing or in such a way that the recipient can store it in an accessible manner on a durable data carrier:
 6. The address of the Drunens Ruiterhuis establishment where the consumer and/or business customer can address any complaints;
 7. the conditions under which and the way in which the consumer can exercise the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of withdrawal;
 8. information on guarantees and existing after-sales service;
 9. the data included in Article 4.3 of these general terms and conditions, unless Drunens Ruiterhuis has already provided these data to the consumer and/or business customer prior to the performance of the agreement;
 10. the requirements for terminating the contract if the contract has a duration of more than one year or is of indefinite duration.
 11. In the case of a continuing performance contract, the provision in the previous paragraph will only apply to the first delivery.

Article 6 - Right of withdrawal (applicable to consumers only)

On the delivery of products:

 1. When purchasing products under a distance contract, the consumer has the option during 14 days to terminate the agreement without giving reasons. This cooling-off period commences on the day after receipt of the product by the consumer or a representative designated by the consumer and notified in advance to Drunens Ruiterhuis.
 2. The consumer will handle the product and its packaging with care during the cooling-off period. The consumer will only unpack or use the product to the extent necessary to assess whether he wishes to keep the product. If he exercises his right of withdrawal, the consumer will return the product with all delivered accessories and - if reasonably possible - in its original condition and packaging to Drunens Ruiterhuis in accordance with the reasonable instructions provided by Drunens Ruiterhuis.

On the delivery of services:

 1. On the delivery of services, the consumer has the option during at least 14 days of terminate the agreement, starting on the day of entering into the agreement, unless the service has already been performed or a start has already been made with the performance of the service.
 2. In order to exercise his right of withdrawal, the consumer will follow the reasonable and clear instructions provided by Drunens Ruiterhuis at the time of the offer and/or at the latest at the time of delivery.

Article 7 - Costs in case of withdrawal (applicable to consumers only)

 1. If the consumer exercises his right of withdrawal, the costs of returning the goods will be borne by the consumer.
 2. Drunens Ruiterhuis will refund the purchase amount of the consumer without delay, but within 14 days following the day on which the consumer notifies Drunens Ruiterhuis of the withdrawal. Unless Drunens Ruiterhuis offers to collect the product, Drunens Ruiterhuis may postpone the refund until it has received the product or until the consumer demonstrates that he has returned the product, whichever time is earlier. In making the refund, Drunens Ruiterhuis will use the same payment method as used by the consumer, unless the consumer agrees to a different method. The refund is free of charge for the consumer.

Article 8 - Exclusion of right of withdrawal (applicable to consumers only)

 1. Drunens Ruiterhuis may exclude the consumer's right of withdrawal in the cases described in paragraphs 2 and 3 of this article.
 2. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for products:
 3. which have been created by Drunens Ruiterhuis in accordance with the consumer's specifications;
 4. which are clearly personal in nature;
 5. which by their nature cannot be returned, such as nutritional supplements;
 6. which can deteriorate or age quickly;
 7. which have been packaged for hygienic reasons and whose seal has been broken;
 8. for loose magazines;
 9. for audio and video recordings and computer software where the consumer has broken the seal.
 10. Exclusion of the right of withdrawal is only possible for services:
 11. of which the delivery has started with the explicit consent of the consumer before the cooling-off period has expired.

Article 9 - The price

 1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and/or services offered will not be increased, except for price changes due to changes in VAT rates.
 2. Contrary to the previous paragraph, Drunens Ruiterhuis may offer variable prices for products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which Drunens Ruiterhuis has no control. These fluctuations and the fact that any prices quoted are recommended prices will be stated in the offer.
 3. Price increases within 3 months after conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions, except in the case of an agreement with a business customer. In that case, the prices may be unilaterally changed by the Drunens Ruiterhuis, if the purchase prices have risen by more than 10% in the period between the conclusion of the agreement and its implementation.
 4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if Drunens Ruiterhuis has stipulated this and:
 5. these are the result of statutory regulations or provisions; or
 6. the consumer has the right to terminate the agreement as of the day on which the price increase takes effect.
 7. The prices stated in the offer of products or services are inclusive of VAT for consumers and exclusive of VAT for business customers.

Article 10 - Conformity and guarantee

 1. Drunens Ruiterhuis guarantees that the delivered products and/or services comply with the agreement, the specifications mentioned in the offer, the reasonable requirements of reliability and/or usefulness and the legal provisions and/or government regulations existing on the date of conclusion of the agreement, provided that the prescribed instruction and / or assembly instructions have been met.

Article 11 - Delivery and execution, retention of title and advertising

 1. Drunens Ruiterhuis will not charge shipping costs for purchases of € 100 or more made by the consumer and/or business customer, unless otherwise agreed. If the purchase amount is lower than € 100, shipping costs will be charged in accordance with the relevant rate charged by the postal service to Drunens Ruiterhuis.
 2. Drunens Ruiterhuis will exercise the greatest possible care when receiving and performing orders for products and when assessing requests for the provision of services.
 3. The indicated delivery time is always an approximation and is never a deadline, unless expressly agreed otherwise in writing. Exceeding any delivery time does not entitle the consumer and/or business customer to compensation in any form whatsoever.
 4. The place of delivery is the address that the consumer and/or business customer has given to Drunens Ruiterhuis.
 5. If delivery of an ordered product proves impossible, Drunens Ruiterhuis will endeavour to make a replacement product available. At the latest at the time of delivery, a clear and comprehensible notice will be given that a replacement product will be delivered.
 6. The risk of damage and/or loss of products rests with Drunens Ruiterhuis until the moment of delivery to the consumer. In the case of deliveries to the business customer, the risk is transferred the moment the products leave the establishment of Drunens Ruiterhuis, unless explicitly agreed otherwise.
 7. The products delivered by Drunens Ruiterhuis remain the property of Drunens Ruiterhuis until the consumer and/or business customer has fulfilled all of the following obligations under any agreement concluded with Drunens Ruiterhuis:

- The consideration for the product delivered or to be delivered;

- Any claim on account of non-fulfilment by the consumer and/or business customer of (previous) agreement(s) entered into with Drunens Ruiterhuis.

 1. Without prejudice to its other rights, Drunens Ruiterhuis is irrevocably authorised by the consumer and/or business customer, if the consumer and business customer fails to fulfil his payment obligation towards Drunens Ruiterhuis, or fails to do so on time, to take possession of the products supplied by Drunens Ruiterhuis at its first request, without any notice of default or judicial intervention, whereby the consumer and/or business customer authorises Drunens Ruiterhuis in advance to enter his buildings and grounds, or at least those he rents for the purpose of operating his business. All costs of taking back the products are at the expense of the consumer and/or business customer.
 2. Drunens Ruiterhuis will provide the consumer and/or business customer with the agreed services or products in the description, quality and quantity as described in the order confirmation (possibly later changed) or as accepted by Drunens Ruiterhuis, although minor deviations in colour, quality, sizes and weights are permissible, insofar as this does not affect the value in use.
 3. Drunens Ruiterhuis has the right to make changes to the models of its products, as well as to supply the model that has replaced a model that can no longer be supplied.
 4. The consumer and/or business customer will examine the products (or have them examined) directly upon delivery. In doing so, the consumer and/or business customer will check: a. whether the packaging, packaging and external condition of the products are in order, b. whether the right products have been delivered, c. whether the delivered products correspond in terms of quantity (e.g. number and quantity) with what has been agreed or whether the delivered products meet the agreed quality requirements or - if these are lacking - the requirements that may be set for normal use of the products.
 5. Complaints regarding packaging, packaging and external condition will be noted directly on the receipt. Complaints regarding visible defects or shortages will be made in writing to Drunens Ruiterhuis within 14 days after delivery. The consumer and special business customer will report nonvisible defects within 14 days after discovery.
 6. All complaints will be made in writing to Drunens Ruiterhuis within the aforementioned periods or under penalty of forfeiture of rights of the consumer and/or business customer. Even if the consumer and/or business customer complains in good time, his obligation to pay for and take delivery of orders and/or services remains in effect. Products may only be returned to Drunens Ruiterhuis carriage paid after prior written consent. All costs associated with returning products, such as transport costs, storage costs, etc., are for the account of the consumer and/or business customer.

 

Article 12 - Intellectual property rights

 1. All intellectual property rights relating to the products and/or services as well as the designs, software, documentation and all other materials that are developed and/or used in preparation or execution of the agreement between Drunens Ruiterhuis on the one hand and the consumer and/or business customer on the other hand, or that arise therefrom, rest exclusively with Drunens Ruiterhuis or its suppliers. The supply of products and/or services does not involve any transfer of intellectual property rights.
 2. The consumer and/or business customer only acquires a non-exclusive and non-transferable right of use to use the products and results of the services for the agreed purposes. In the event of such use, the consumer and/or business customer will strictly adhere to the conditions laid down in these terms and conditions.
 3. Except with the prior written permission of Drunens Ruiterhuis, the consumer and/or business customer will not publish, reproduce or make available to a third party, in whole or in part, the products and results of the services in any way.
 4. The consumer and/or business customer will not remove or change any designations of Drunens Ruiterhuis or its suppliers concerning copyrights, brands, trade names or other intellectual property rights.

Article 13 - Payment

 1. Unless otherwise agreed, the amounts owed by the consumer and/or business customer will be paid before the product is shipped.
 2. In the event of non-payment in advance, the following applies:
 3. The consumer and/or business customer is legally in default after the due date.
 4. In the event of liquidation, bankruptcy or suspension of payment of the consumer and/or business customer, the payment obligations of the consumer and/or business customer will become immediately due and payable.
 5. Payment will be made without suspension and/or settlement. If payment is to be made in two or more instalments after delivery, Drunens Ruiterhuis is entitled to stipulate that the consumer and/or business customer must provide a bank guarantee.

 

 1. Payments made by the consumer and/or business customer always serve first to settle all interest and costs owed and secondly to settle due and payable invoices, which have been outstanding the longest, even if the consumer and/or business customer states that the payment relates to a later invoice.

Article 14 - Force majeure and liability

 1. Non-delivery, late delivery and / or faulty delivery as well as the malfunctioning of the delivered product does not entitle the consumer and/or business customer to compensation and/or termination, insofar as there is force majeure on the part of Drunens Ruiterhuis.
 2. Without prejudice to its other rights, if Drunens Ruiterhuis is prevented by force majeure from carrying out the agreement or executing it on time, Drunens Ruiterhuis has the right to suspend the execution of the agreement, or to terminate the agreement in whole or in part, at the discretion of Drunens Ruiterhuis, without Drunens Ruiterhuis being obliged to pay any compensation or otherwise.
 3. Force majeure on the part of Drunens Ruiterhuis will be deemed to exist if, after the conclusion of the purchase agreement, Drunens Ruiterhuis is prevented from fulfilling its obligations under this agreement as a result of war, threat of war, civil war, insurrection, molestation, fire, water damage, flooding, strikes, sit-down strikes, lockouts, import and export restrictions, government measures, machine breakdowns, disruptions in the supply of energy, all this both in the operation of Drunens Ruiterhuis and from third parties from whom the necessary materials or raw materials must be obtained in whole or in part, as well as during storage or during transport, whether or not under own management, and furthermore due to all causes beyond the control or risk of Drunens Ruiterhuis.
 4. Drunens Ruiterhuis has taken out liability insurance for claims from customers and/or third parties. Liability for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings and damage due to business stagnation, is excluded.
 5. The total liability of Drunens Ruiterhuis on account of attributable failure in the performance of an agreement with the consumer and/or business customer is limited to compensation of direct damage up to a maximum of the amount for which Drunens Ruiterhuis is insured, or at least limited to an amount of € 5,000.
 6. Liability on the part of Drunens Ruiterhuis on account of attributable failure to perform an agreement only arises if the consumer and/or business customer immediately and properly gives Drunens Ruiterhuis written notice of default, thereby providing Drunens Ruiterhuis with a reasonable period within which to remedy the failure and Drunens Ruiterhuis continues to fail imputably in the performance of its obligations even after that period. The notice of default will contain as detailed a description of the shortcoming as possible, so that Drunens Ruiterhuis is able to respond adequately.

Article 15 - Termination

 1. Drunens Ruiterhuis is entitled, without prejudice to its rights to compensation for costs, damage and/or interest, to terminate the agreement in whole or in part, without notice of default or judicial intervention, with immediate effect when:
 2. the consumer and/or the business customer has been granted suspension of payment;
 3. the bankruptcy of the consumer and/or the business customer is filed for;
 4. the consumer and/or business customer dies or is placed under guardianship;
 5. attachment is levied on all or part of the consumer's and/or business customer's assets;
 6. the consumer and/or business customer fails to fulfil any obligation under this agreement or the law;
 7. the consumer and/or business customer fails to pay an invoice amount or part thereof within the set period.

Article 16 - Right of suspension

 1. If and as long as the consumer and/or the business customer fails to fulfil any obligation under the agreement concluded with Drunens Ruiterhuis or a related agreement, Drunens Ruiterhuis has the right to suspend the fulfilment of its obligations under this agreement.

Article 17 - Interest and costs

 1. If payment has not been made within the period referred to in Article 13, the consumer and/or business customer is in default and Drunens Ruiterhuis is entitled to charge the statutory interest rate per month on the amount due and payable, whereby part of a month is considered a full month. A business customer is subject to a contractual interest rate of 1% per month, whereby part of a month is considered a full month.
 2. All judicial and extrajudicial costs will be borne by the consumer and/or business customer, in accordance with the graduated scale(s) laid down by law.

Article 18 - Custom-made products

 1. Insofar as the consumer and/or business customer orders a product that must be custom-made by Drunens Ruiterhuis, the following applies. 'Custom-made' should be understood to mean: a provision or modification of the standard factory products to be made by Drunens Ruiterhuis, such as, but not limited to, a specific colour combination and specific additional provisions made by Drunens Ruiterhuis.
 2. For custom-made products, Drunens Ruiterhuis is entitled to charge a down payment from the consumer and/or business customer, up to a maximum of 50% of the purchase amount in the case of a purchase by a consumer.
 3. When the custom-made product is ready, Drunens Ruiterhuis will notify the consumer and/or business customer that the product is ready for collection. If the consumer and/or business customer subsequently fails to collect the product or otherwise informs Drunens Ruiterhuis that the products can be sent, then after a period of 2 months after the moment of notification that the product is ready and the product has not been collected within 2 months, the agreement will be deemed to have been cancelled by the consumer and/or business customer. In such a case, Drunens Ruiterhuis is entitled to offset the damage it has suffered against the down payment and is also entitled to sell the product to a third party.

Article 19: Personal data

 1. Drunens Ruiterhuis complies with the legal regulations regarding the protection of personal data, as laid down in the Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation (GDPR). The consumer and/or business customer can contact Drunens Ruiterhuis order to to view, correct or remove his or her personal data. Drunens Ruiterhuis will provide the consumer with the desired information and, if desired by the consumer and/or business customer, adjust the data about the consumer and/or business customer. For the personal data policy of Drunens Ruiterhuis, see its website https://www.drunensruiterhuis.nl. The data provided by the consumer and/or business customer will be used by Drunens Ruiterhuis to process the agreement. The data will be included in a file, which Drunens Ruiterhuis will not make available to third parties for sales purposes without the consent of the consumer and/or business customer.

Article 20 - Resale business customers (Applicable to business customers only)

 1. Drunens Ruiterhuis applies recommended sales prices for any resale of products. The business customer is prohibited from reselling the products to be sold by Drunens Ruiterhuis directly or indirectly at a sales price that deviates more than 10% from the recommended sales price. In the event of violation of this prohibition, the business customer will forfeit to Drunens Ruiterhuis an immediately payable penalty of € 1,000 per violation and € 500 per day that the violation continues.

Article 21 - Disputes

 1. All offers, transactions and agreements concluded by Drunens Ruiterhuis with the consumer and/or business customer are governed exclusively by Dutch law, unless otherwise provided in these terms and conditions. Applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
 2. If Drunens Ruiterhuis tolerates deviations from these terms and conditions for a short or longer period of time, tacitly or otherwise, this does not affect its right to later demand direct and strict compliance with these terms and conditions. The consumer and/or business customer can never assert any right based on the fact that Drunens Ruiterhuis leniently applies these terms and conditions.
 3. All disputes related to and / or arising from these general terms and conditions and/or agreements to which these general terms and conditions apply, will generally be settled by the competent court in 's-Hertogenbosch, but Drunens Ruiterhuis reserves the right to submit any disputes to the relevant court where the consumer an /or business customer is domiciled.
 4. It is also possible for the consumer to submit complaints via the European ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. A complaint does not suspend the obligations of the consumer and/or business customer, unless Drunens Ruiterhuis indicates otherwise in writing.
 6. If a complaint is found justified by Drunens Ruiterhuis, Drunens Ruiterhuis will, at its discretion, either replace or repair the delivered products free of charge.